انواع منابع نوری و روشنایی

برای روشن کردن محیط با توجه به شرایط خاص آن ، از انواع منابع نوری و روشنایی استفاده می شود. ساده ترین نوع از انواع منابع نوری ، استفاده از لامپ های رشته ایی است.
این نوع لامپها براساس عبور جریان الکتریکی و ایجاد حرارت زیاد و ملتهب شدن آن کار می کنند.
راه دیگر برای تولید نور ، ایجاد تخلیه الکتریکی در یک گاز است. طیف نور ایجاد شده، تابع نوع گاز، فشار و درجه حرارت است. لامپهای فلورنست، سدیم، بخار جیوه از این نوع لامپ ها هستند.

types og lamp 4 - انواع منابع نوری