گرمایش و سرمایش در طراحی داخلی

افزایش تقاضا برای راحتی روز به روز نسبت به نیاز به کاهش مصرف انرژی در جهت مخالف در حرکت است.
یک سوم جمعیت جهان در مناطقی که شرایط آب و هوایی زیر حد متوسط
راحتی می باشد، زندگی می کنند و تعداد افراد نیازمند به سیستم های تهویه در حال افزایش است.
در ایتالیا، در ساخت یک قسمت بزرگی از خانه ها در دهه های 60 و 70 توجهی به سیستم گرمایشی نکردند.
بنابراین تقاضا برای سیستم های تهویه ای که با الکتریسیته کار می کنند بیشتر شده و عدم تعادلی در سیاست های انرژی در آن کشور اتفاق افتاد که بسیار هزینه بر بود.

از سال 2002، پارلمان اروپا به دولت ها اعلام کرد که باید سیاست هایشان را در جهت کاهش مصرف انرژی هدفمند سازی کنند.
از سال 2006، گواهی نامه های انرژی ساختمان ها اجباری شد و این حرکت باعث تشویق تحقیقات در جهت سیستم های جایگزین برای سیستم های تهویه برای کاهش مصرف انرژی شد.