پرسپکتیو یک نقطه ای

این مقاله حاوی تمامی نکاتی است که یک دانشجوی هنر باید دربارۀ پرسپکتیو یک نقطه ای بداند است.
این موارد برای هر کسی که مایل به یادگیری پرسپکتیو تک نقطه ای است مناسب است.
این مقاله برای افرادی که هیچ پیش زمینه یا تجربه ای در این زمینه ندارند آماده شده که با مقدمات و مفاهیم اولیه شروع می شود و بعد بسمت مفاهیم پیچیده تر مانند اشکال سه بعدی می رود.