میرزا مهدی خان شقاقی ( ممتحن الدوله )

میزرا مهدی خان شقاقی را به حق می توان پدر معماری معاصر ایران نامید.
او در سال 1223 خورشیدی در تهران متولد شد و پس از تحصیل در مدرسه دارالفنون ؛
در سال 1236 خورشیدی به دستور ناصر الدین شاه با هیئت محصلین به پاریس اعزام شد
و بعد از اتمام تحصیلات متوسطه و اخد گواهینامه مهندسی معماری از اکونال سوپریور
و دانشکده معماری آرشیکتور پاریس در سال 1243 خورشیدی به ایران بازگشت.

mirza mehdi khan 6 - میرزا مهدی خان شقاقی