طراحی کابینت با تری دی مکس

طراحی هنری است که در لحظه شکوفا می شود.
ذهن خلاق هنرمند طراح با توجه به آموزش های قبلی می تواند در یک لحظه تجسمی بدیع را در پیش چشمانش داشته باشد و در این لحظه است.
که باید هر آنچه می خواهد طراحی کند تا یافته های ذهنی اش را به ثبت برساند.
از این رو سرعت می تواند نقش مهمی در طراحی داشته باشد.

3dmax design competition - طراحی کابینت با تری دی مکس