طراحی معماری بهترین روشی است که یک معمار می تواند برای بیان طرح ها و مفاهیم خود و ارائۀ آن به مشتری استفاده کند.
این فرآیند مهم به معماران کمک می کند تا هزینه های دقیقِ ساخت کل پروژه را ارزیابی کنند.
معماران برای طراحی معماری ارزش زیادی قائل هستند.
زیرا به آنها کمک می کند تا چالش های احتمالی ساخت را قبل از شروع پروژه های مهم مانندِ ساخت یک خانۀ 2 طبقه بر روی سطح شیب دار زمین، برآورد کنند.
در اینجا 11 نکتۀ مهم برای کمک به شما در مسیر طراحی معماری مانند معماران حرفه ای، ذکر شده است.