هنر طراحی جزئیات معماری

طراحی جزئیات معماری یک هنر است ؛ هنری که از معماری نمی توان آن را جدا کرد.
تصمیم هایی که معمار پیرامون طراحی جزئیات معماری اتخاذ می کند ، بر نما ، کیفیت ، هزینه ، ساخت ، کارآمدی و طول عمر ساختمان تاثیر می گذارد.
حتی طراحی خوب جزئیات می تواند بخش ها و عناصر ساختمان را به گونه ایی پیوند داده و مرتبط کند که در صورت لزوم بتوان بخش هایی را ازآن جدا کرد ،
تعویض ، تعمیر یا بازسازی نمود.
بنابراین از بخش های مهم فرآیند طراحی ساختمان ، طراحی به جا و مناسب جزئیات است
همانگونه که در بناهای به یاد ماندی ، عموما از طراحی جزئیات نیز بهره شایانی برده اند.
در حقیقت ، طراحی جزئیات معماری بیانگر ارتباط و تغییرات هندسی بین اعضا و اجزای پیکره یک ساختمان است.

detail designing 1 - طراحی جزئیات معماری