الگوی طراحی

پدیده طراحی بسیار پیچیده تر از آن است که با یک نمودار ساده بتوان آن را توصیف کرد.
زمانی ، نمودارهای اولیه نقشه فرآیند منطقی به نظر می رسید،
اما همین که برخی داده های تجربی به دست آمد، آشکار شد که گمراه کننده است.

می دانید که واژه طراحی در مورد گسترده بسیار وسیعی از فعالیت ها به کار می رود که شامل چیزی است که در یک سر می توان آن را مهندسی نامید و در سر دیگر هنر.
می دانید که که طراحی فرآیندی بسیار شخصی و چند بعدی است. و همین طور می دانید که طراحان اغلب در گروه هایی با هم کار می کنند
و اینکه افراد در چنین گروه هایی نقش های بسیار تخصصی بر عهده دارند.

designing 1 - الگوی طراحی